Schneider Electric

پیش فرض

  نوع نمایش : Grid لیست

  • راديو مودم (Trio)

   راديو مودم (Trio) (5)

   راديو مودم (Trio) (5)

   رادیو  مودم های Trio™ Q پیشرفته بوده و دارای داده های رادیویی دیجیتال با سرعت بالا می باشد و با هردو ارتباطات سریال و اترنت برای برنامه های پیچیده تله متری و اسکادا که نیازمند ارتباط نقطه بعه نقطه و ارتباط از نقطه ای به نقاط دیگر می باشند بسیار مناسب هستند.