آب یکی ا ز مهم ترین منابع زیستی در توسعه کشاورزی بوده و از نقش بسیار مهمی در این حوزه برخوردار است .آب در واقع یکی از چالش های عصر حاضر است که می تواند سر منشاُ بسیاری  از تحولا ت در جهان باشد. متاُسفانه  در قرن حاضر بین توان تاُمین آب و شدت تقاضا تفاوت بسیاری هست که این مساُله بسیار بحران آفرین شده است.
طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب” به عنوان یکی از پروژه‌های مهم وزارت نیرو می‌باشد و شرکت مدیریت منابع آب ایران توجه ویژه‌ای به منابع آب‌های زمینی به خصوص آب‌های زیر سطحی کشور دارد. منابع آبی اصولاً یکی از مهم‌ترین عوامل تأمین نیازهای زندگی ساکنان زمین می‌باشند. این منابع آبی در طول سال‌های دراز به تدریج شکل گرفته و امروزه برای مصارف خانگی، صنعتی و به ویژه کشاورزی از زمین تخلیه می‌گردند. بدیهی است بهترین روش مدیریت این منابع آبی زیرسطحی گرانبها، اندازه‌گیری و کنترل میزان آب ورودی و خروجی به آنها می‌باشد. در سه دهه اخیر متأسفانه در اثر حفر چاه‌های متعدد بدون مجوز در بسیاری از دشت‌های کشور، سطح این منابع عظیم آبی به شدت کاهش یافته و باعث ریزش خاک و افت زمین در این دشت‌ها گشته است. خوشبختانه وزارت نیرو به سرعت در جهت مدیریت جلوگیری از پمپاژ و خروج بی‌رویه آب‌های این منابع زمینی، برنامه‌ریزی نموده و امید می رود با تجهیز این چاه‌ها به کنتور و فلومترهای هوشمند، از تخریب بیشتر دشت‌های کشور جلوگیری بعمل آید.