با توجه به اینکه، در سیستمهای SCADA تاسیسات آب، فرض اساسی براین اساس استوار است که کلیه توابع حفاظتی و بسیاری از توابع کنترلی، در محل تاسیسات انجام پذیرد، و قطع ارتباط مخابراتی تاثیری در این موضوع نداشته باشد، در انتخاب بین RTU و PLC، به دلایل زیر تجهیزات PLC توصیه میگردد.

 

–    RTU های مناسب برای این نوع طرحها، از انواع مدولار می باشد که امکان توسعه حجم اطلاعات، که ممکن است در آینده مورد نیاز باشد، را دارا میباشند. همچنین این RTU ها باید قادر به اجرای توابع کنترلی نیز باشند. هزینه های تهیه و اجرای این نوع RTU ها از مجموع هزینه های PLC ها و رابط های مخابراتی مشابه بیشتر است.

–    علت مهم دیگر، ترجیح PLC بر RTU، نبود پشتیبانی های فنی و خدماتی کافی این نوع تجهیزات در بازار کشور است. در بازار ایران مارکهای معتبر PLC مانند Siemens, Telemechanique, Omron, Allen-Bradly, … کاملا شناخته شده اند و سرویسها فنی و خدماتی آنها توسط مجموعه های مختلف مهندسی و بازرگانی تامین میگردد و وابستگی چندانی به مجموعه های خاص نمی باشد. حال آنکه در صنعت ایران سابقه استفاده از RTU ها هنوز چندان زیاد نمی باشد و همچنین مارکهای معتبر در عرصه تولید و اجرا با RTU ها در آن پا نگرفته اند. مضاف براینکه، حتی معدود مارکهای موجود نیز، توسط یک مجموعه عموما بازرگانی و نه فنی، پشتیبانی میگردد.

–    برخی از امکانات RTU ها مانند روشهای مختلف جمع آوری داده (Data Gathering)  توسط رابط های مخابراتی تجهیزات PLC و یا برنامه نویسی قابل حصول است. با توجه به میزان کم تغییرات داده های در صنعت آب روش مناسب جمع آوری داده ها، روش گزارش سرشماری شده استثنائی (Polled Report By Exception) است که رد این روش فقط داده هایی که تغییر می یبند ارسال میگردند. در PLC ها، در برنامه نویسی، این داده ها را در بافرهای انتقال اطلاعات به رادیو مودم قرار میدهند تا ظرفیت خط انتقال را کمتر مورد استفاده قرار دهند.

 

پست های قبلی نگاهی به تاریخچه شرکت Aplisens
پست بعدی ابزاردقیق

پاسخ دهید